Консултиране

Бизнес консултантите на Kalamaris Consulting TM подпомагат клиентите си да развиват техния бизнес по структуриран начин, така че да води до растеж. Предлагаме на нашите клиенти, които действат главно в областта на туризма, търговията на дребно и секторите на хранителната промишленост, строителството и енергетиката, дългосрочни решения в областта на стратегията, маркетинга, организацията и финансите, като също оказваме съдействие при спорове:
 • Чрез разпознаване на новите тенденции на пазара
 • Чрез формулиране на ясни задачи, изпълнявани от цялата организация
 • Чрез оценяване и обезпечаване на финансовата изпълнимост на вашите планове
 • Чрез оптимизиране на бизнес процесите
 • Чрез установяване на новите комбинации на продуктите на пазара
 • Чрез установяване на обещаващи партньорства
 • Чрез използване на уеб-маркетинг
 • Чрез разкриване на това, което става наистина чрез интервюта с клиентите

Сектори
 • услуги
 • туризъм
 • енергетика
 • строителство
 • производство
 • търговия
 • търговия на дребно
 • недвижими имоти
 • европейски програми

Стратегия
 • Трябва ли да се разширявам в международен мащаб и ако да, как да подходя към това?
 • Кои комбинации от продукти/пазари са най-обещаващи за моята фирма?
 • Може ли успехът и непрекъснатата дейност да се осигурят също и без мен?
 • Трябва ли да образувам партньорства и съдружия, за да засиля нашето положение?
 • Как трети страни се движат по веригата на стойностите, как ще изглежда тази верига в бъдеще и как да реагирам на това сега?
 • Как се движат моите конкуренти ? Каква концепция внедряват те ?
 • На кои от моите запланувани инвестиции да дам приоритет?
 • Как върви развитието в моя пазар и как да се ъвзползвам от нега ?
 • Кои фактори са критични за успеха на нашита фирма ?
 • Опит

Стратегията определя посоката, в която се движи една организация, определя целите на фирмата и служителите й, установява главните съставни части, на които се основава успехът. Целите трябва да се формулират ясно, но също така важно е да се съобщават те ясно и да се основават на солидни факти за възможностите на пазара и възможностите на фирмата.
Консултантите на Kalamaris Consulting TM могат да ви ръководят с ясен стратегически подход, подпомагащ работата с клиентите и управлението чрез виждания и концепции и като се изпълняват анализи и стимулиращи решения.
Но ние можем и повече. Можем да даваме и анализираме данни за сектори и пазара, да ръководим процеса на взимане на решения, да ви даваме съвети за оптималната форма на финансиране на плановете.
При желание можем да документираме горепосоченото в един бизнес план, който може да се използва за работата вътре във фирмата или вън от нея за финансовите институции.
Какъвто и да е начинът на сътрудничество, нашата цел е една: да подпомогнем клиента да направи правилния избор.
Маркетинг

 • Как да бием конкуренцията ?
 • Как да достигнем до нашите клиенти ?
 • Как да превърнем идеите си в стратегия, а стратегжията - в действие ?
 • Кой се нуждае от нашата мисия ?
 • Как можем да използваме интернет в нашия маркетинг план ?
 • Опит
 • Маркетингови стратегии и осъществяване
 • Сила, слабости, възможности и заплахи
 • Заемане на място
 • Разделение на пазара
 • Комбинации на продуктите на пазара
 • Дистрибуторски канали
 • Интернет стратегии - уеб-маркетинг
 • Проучване на пазара

Маркетинг са всички дейности, които гарантират, че продуктите и услугите, които искаме да бъдат на наше разположение на място, удобно за нас и на цена, която сме склонни да платим. Затова характеристиката на продукта, неговото пласиране и цена се правят подходящи за конкретна група от хора, а комуникациите в областта на маркетинга поддържат постоянно нашата осведоменост.
За да превърнем идеите в стратегии, а стратегиите - в действие, често препоръчваме маркетинг план, като общо решение. Той би включил на първо място обширни изследвания и анализ:
Маркетинг:

Преглед на бизнеса:

 • Характеристики на продукта и ползи
 • Живот на продукта
 • Сезонност на продукта
 • Цена, пласиране и промоционална история на продукта
 • размер и общи характеристики на пазара
 • Определяне на части от пазара
 • Главни конкуренти (и какви са техните сили и слабости)
 • Обществото, което представлява вашата цел, и какви са неговите нужди, желания, модел на купуване, предпочитани начини на пласиране, мнението му за продуктите на вашите конкуренти
 • Сезонност на пазара
 • Потенциал на пазара: растеж, свиване или разширяване
 • PEST (политически, икономически, социални и технологични фактори), които биха могли да имат някакво въздействие върху бъдещето на фирмата
 • SWOT ( сили, слабости, възможности и заплахи)


Тогава с горната информация можем:

 • Да определим целите
 • Да определим маркетинговите стратегии:
 • Определяне на положението
 • Продукт
 • Цени
 • Пласмент
 • Комуникации/промоции


Организация

 • Как свързвам ежедневните действия на служителите с моята корпоративна стратегия?
 • Как измервам, дали сме на пистата, и дали са необходими някакви корекции?
 • Как подобрявам работата на служителите ?
 • Каква е оптималната организационна структура


Опит

 • Организационна структура
 • Стратегически план
 • Описание на длъжностите: цели, задачи, отговорности, права
 • (балансирани) карти за резултатите
 • Инструмент за работата на служителите: личен ангажимент по отношение на бизнеса
 • Система за качество: ръководство, процедури, работни инструкции, формуляри

а) организационна структура и развитие
б) информация за мениджмънта
А) Организационна структура и развитие

Една фирма е общ комплект от няколко процеса, които могат да се отнасят за цялата организация, като напр.отдел
покупки, отдел продажби, администрацията и др. Тези процеси трябва да бъдат насочвани по такъв начин, че да допринасят за успешното изпълнение на задачите на фирмата и да се намери точното място на фирмата на пазара.
Консултантите на Kalamaris Consulting TM могат да анализират процеси във фирмата и да разработят решения за по-ефективното им и резултатно управление и да съдействат за внедряването им. По желание можем да документираме процесите, задачите, отговорностите и правата в един практически наръчник.
Б) информация за мениджмънта
Като мениджър, вие искате да знаете, дали определените цели се постигат. Освен това бихте искали да знаете как вашата организация е поставена спрямо конкурентите ви и искате да имате достъп до съответните външни разработки. Тогава скоро ще се повдигне въпроса: имам ли достатъчно съответна информация, за да се пренастроя бързо?
Консултантите на Kalamaris Consulting TM могат да проектират в тясно сътрудничество с клиента система за докладване на ръководството, базирана на финансови и нефинансови показатели, система, отлично съответстваща на бизнес стратегията и процесите на фирмата.


Финанси

 • Носи ли печалба нашият маркетинг план ?
 • Приложими ли са финансови нашите инвестиционни планове ?
 • Каква е оптималната капиталова структура за нашата фирма ?
 • Как да привлека фондове за моите планове ?
 • Има ли субсидии за моите планове ?
 • Как да проследяваме финансовото изпълнение на нашата фирма ?


Опит

 • Фондове за бизнеса - задължения и собствен капитал
 • Финансово планиране
 • Изчисления (оценки)
 • Инвестиционен план
 • Капиталова структура
 • Субсидии
 • Структуриране на задълженията
 • Ревизии (одити)

Финансовите измерения на всеки бизнес и също и други дейности са едновременно основата и критерият за установяване на успеха или провала му. Kalamaris Consulting TM може да предложи редица услуги, за да подпомогне клиентите си при:

 • Анализиране, оценка на инвестиционните планове
 • Изчисления
 • Помощ при разискване на сливания/придобивки
 • Оптимизиране на капиталовата структура

Правилната финансова преценка на следващите ви стъпки в бизнеса ще улесни много стабилния растеж на вашата фирма.

Спорове

 • Какви са пропуснатите печалби ?
 • Каква е справедливата компенсация за понесените вреди и загуби ?
 • Какво трябва да бъде балансовото разпределение на печалбите/добавената стойност
 • Каква е стойността на фирмата?
 • Точно ли се записват печалбите? Плащат ли се лицензни такси (или такси за авторски (патентни) права)?


Опит

 • Съвети от експерти
 • Изготвяне на договори

В света на бизнеса юридическите казуси са преобладаващо по икономически и финансови въпроси. Един опитен финансов анализатор може да допринесе със значителните си познания за структурирането на юридическия казус и да спечели спора.
Един надежден свидетел може да добави значителна тежест в процеса.
Един опитен финансов/икономически анализатор също може да допринесе за разпределението на рисковете и ползите между страните, които ги пораждат, като с това превърне една сделка в честни и следователно дълготрайни договорни отношения.

В Kalamaris Consulting TM имаме познанията и документите, които ни дават право да съдействаме при изготвянето на договори и юридически казуси. Тъй като сме работили по редица казуси, сме запознати със съответните юридически процедури. Клиентите оценяват нашия взискателен и методичен подход, анализиращ комплексните данни, като използва сложни пазарни и икономически анализи. Нашият анализ води до независими, ясни и сбити доклади/презентации/твърдения за клиентите и съдилищата.
Нашите услуги включват:
 • Събиране на данни и изследвания на пазара
 • Преглед на документацията
 • Построяване на аналитичната рамка
 • Приложение на модерен пазарен, икономически и финансов анализ
 • Създаване на експертни доклади и презентации за съобщаване на резултатите
 • Изготвяне/предаване на експертни свидетелски показания

Член на:
ISHC - International Society of Hospitality Consultants (Международно дружество на отзивчивите консултанти)
Дъ Бенч - глобален партньор на STR
Академия на експертите
Европейска икономическа асоциация
Академия по мениджмънт
Американска асоциация по мениджмънт
Затрахователни агенти Kalamaris Consulting TM
Отделни лица и собственици на бизнес имат винаги една обща нужда: те трябва да имат подкрепа за техните възнаграждения и личната си собственост. Те често вярват, че имат тази сигурност. Нашият опит ни показва, че това не винаги е така.
Застрахователните агенти Kalamaris Consulting TM с щаба си са активни в застрахователния сектор (общо застраховане и животозастраховане) и в инвестициите.
Дейностите им започват с предлагане на застрахователни услуги на отделни лица и на бизнеса във всички индустрии, в операциите СІО с водещи застрахователни и инвеститорски компании на международно ниво и качество.
Застрахователните агенти Kalamaris Consulting TM предлагат застрахователни и инвестиционни продукти с цел пълно подпомагане на клиентите при високо качество. Високото положение, което придобиват всяка година, доказва този факт.

Динамизъм, който бързо се увеличава постоянно

Продукти и услуги:


Застраховки "Живот"
 • Лични програми
 • Групови застраховки
 • Болнични и други здравни осигуровки
 • Програми за семейни застраховки
 • Приключване на възнагражденията
 • Автомобилни застраховки
 • Застраховки против пожар и кражба
 • Застраховка при преместване
 • Морска застраховка
 • Пътна застраховка

 • Международни взаимни фондове
 • Единично свързан гарантиран капитал и интереси

Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.