Трудова медицина

Структура, обем дейности и услуги, организация на работа и методики, обхващащи изпълнението на всички изисквания на ЗЗБУТ
Сонел Мед ООД,гр.София основният предмет на дейност на фирмата е извършване на медицински услуги и консултации, както и мероприятия и дейности, свързани с осигуряването им. Във фирмата има висок медицински опит и специалисти, с продължителен стаж в областта трудовата медицина, хигиената на труда, охраната на труда, професионалната мениджмънта и в частност здравния мениджмънт.

Към фирмата са разкрити 3 основни звена:
Служба по трудова медицина


Службата по трудова медицина има разкрити постоянни офиси в различни градове на територията на страната, регистрирани в МЗ с действащи на място работни екипи. Офисите ни са в:

 • София
 • Пловдив
 • Пазарджик
 • Бургас
 • Стара Загора
 • Варна
 • Плевен
 • Смолян
 • Кърджали
 • Горна Оряховица
 • Сливен
 • Хасково
 • Силистра
 • Благоевград и др

Службата по трудова медицина разполага с голям кадрови потенциал – във фирмата работят на трудов договор 5 лекари специалисти по трудова медицина (хигиена на труда), 7 инженери специалисти по безопасност и здраве при работа, физици, химици, психолог, специалисти по информатика, както и друг технически персонал – санитарни инспектори, лаборанти, технолози и друг административен персонал. Службата по трудова медицина извършва всички дейности по наредба №3/25.01.2008г. на МЗ и МТСП, включително оценка на риска по Наредба №5 (ДВ 11.05.1999г.) на МЗ и МТСП, както и Доклад от ОДИТ за установените несъответствия с минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на работните места и при експлоатация на производственото оборудване съгласно Наредба №7/1999г. на МЗ и МТСП, както и дейности по Наредба №3/1998г. на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
Физиологичен режим на труд и почивка
“СОНЕЛ МЕД”ООД,София има изграден екип от лекари специалисти по Трудова медицина и в частност по Физиология на труда, притежаващи съответните квалификационни документи, практика и опит в изработването на физиологични режими на труд и почивка. Такива режими са разработени и апробирани в големи предприятия на територията на цялата страна.


Организиране и извършване на обучения

 • Обучения на представителите на КУТ (ГУТ).
 • Обучения за правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ
 • Обучения на ръководните кадри и органите по БЗР.


Орган за контрол от вид С (Лаборатория за измерване фактори на работната среда) – акредитиран и упълномощен за:

 • контрол на показатели за електробезопасност, на физични и химични фактори на работната среда във всички сектори.

Благодарение на закупуването на автоматизирани системи за измерване на физичните фактори на работната среда и използването на експресни методи за измерване на химичните, екипа работи стегнато, бързо и прецизно, което дава възможност да прави много голям брой измервания за единица време. Данните от измерванията се обработват със специализиран софтуер и се представят в протоколни форми, одобрени от БСА. “СОНЕЛ МЕД”ООД,София разполага и с мобилни екипа за извършване на периодичните профилактични прегледи на място в предприятията. Тези мобилни екипи са снабдени с пълния комплект медицинска апаратура, необходима за екзактна диагноза по време на периодичните прегледи: ЕКГ-апарат, ехограф, аудиометър, пълен комплект оборудване за очен кабинет, офталмоскоп, мини лаборатория за изследване на пълна кръвна картина и урина, капиляроскоп, динамометър, палестезиометър, както и необходимия инструментариум.
Психологическа лаборатория

От “СОНЕЛ МЕД” ООД се извършват психологическите изследвания от психолози с образователно-квалификационна степен магистър.

 • за оценка на умствената, емоционалната и социалната компетентност на лицето;
 • оценка на влиянието на психо-физиологичните фактори и преодоляване на стреса при работа;
 • конкретни мерки за преодоляване на стреса;
 • оценка за пригодност/непригодност;
 • психологически мониторинг по отношение на динамиката на протичане на психологическите процеси в колективите на фирмите;
 • индивидуални и групови психологически консултации;

Всички използвани за оценката тестови методики притежават добре документирана валидност и надеждност, а чуждестранните тестове и методики са адаптирани и стандартизирани за българските условия от Института по Психология към БАН. С тяхна помощ се разкриват различни страни на базисните психологически качества на изследваните лица, които в значителна степен определят поведенческия им репертоар, а също така и различните моментни състояния като нивото на работния стрес, конфликтни отношения в организацията, влияние на различните условия на труд, динамиката на отчуждението от труда и др.

Психологическата лаборатория има голям опит в областта на енергетиката за определяне годността на оперативния персонал на основните енергийни съоръжения, съгласно Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи.

Проведени са психологически изследвания и психотренинги в редица фирми и предприятия от страната.

Психотренинг на различни видове екипи – мениджърски, производствени, търговски и други.

Фирмата “СОНЕЛ МЕД”ООД е специализирана и има голям опит в разработването, внедряването и прилагането на цялостна система за мониторинг на хигиенните и безопасни условия на труд на работното място.

Документацията на схемите за технологията и архитектурата на целия пакет от предлаганите от фирмата услуги е изработена на модулен принцип. Тя е успешно апробирана в големи предприятия в областта на металообработването, добив на нерудни изкопаеми, дървообработването, шивашкото, обувно и хартиено производства, машиностроенето, съобщенията и енергоснабдяването,на банковия сектор и други.Ние смятаме, че успешната реализация на комплексна система за обслужване на фирмата Ви ще даде отлични резултати само при тясното сътрудничество между екипите на двете страни.

При разработките се използват задължително БДС и постиженията на добрия ни опит в тази област.

Фирма “СОНЕЛ МЕД” ООД разполага с екип от специалисти по информатика с необходимата офис техника и програмно осигуряване, което е гаранция за качествена и своевременна обработка на цялата информация. Фирмата има разработена и внедрена “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО”.

ОТНОСНО: Изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ брой 124/97), Наредба № 3/2008 г. на МЗ и МТСП и Наредба № 5 (ДВ от 11.05.1999г)

Ние предлагаме: комплексно обслужване от Служба по трудова медицина към “СОНЕЛ МЕД” ООД включващо:
Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина:
1. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

2. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:

предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение (при предоставяне на данни за личните лекари на работещите);


4. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.

5. Aнализиране на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:

резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;• информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия

6. Текущо попълване на здравните досиета на всички работници и служители. Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/ Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.

7. Участва в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.

8. Службата по трудова медицина съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска:

разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
предлага степенуване по приоритети на мерките, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
9. Разработване на препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.


10. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;


11. Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;


12. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;


13. Предоставяне на инструкции на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;


14. Подпомагане на работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;


15. Подпомагане на работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети на работещите за правилното им прилагане;


16. Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ.

Измерване факторите на работната среда:
 • микроклимат – температура, относителна влажност, скорост на въздуха
 • шум – постоянен, непостоянен, дневно ниво на експозиция на шум dB(A), върхово звуково налягане dB(C).
 • осветеност.
 • измерване на импеданс Zs на затворен контур “фаза – защитен проводник” на потребителите.
 • измерване съпротивление на защитна за земителна инсталация

Фирмата разполага със собствена лицензирана Лаборатория за измерване факторите на работната среда.
Извършване на дейностите по БЗР по Наредба №3/27.07.1998г. за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
1. Извършване на аналитичен преглед на наличната вътрешно ведомствена документация и оценка съответствието й с нормативното законодателство по БЗР.

2. Подпомага работодателя при изпълнение на задълженията му за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

3. Организира и координира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

4. Консултира и подпомага работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност.

5. Осъществява контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на ЗЗБУТ и изпълнението на задълженията на работниците и служителите.

6. Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация и нейната актуализация.

7. Организира и изготвя инструктажите, отнасящи се за всички видове длъжности в предприятието и оформя инструктажните книги за съответния вид инструктаж.

8. Контролира извършването на инструктажите – първоначални, периодични и извънредни.

9. Организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.

10. Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.

11. Като орган за безопасност и здраве при работа контролира спазването на нормите и изискванията на законодателството и изпълнението на задълженията на работниците е служителите в областта на здраве и безопасност при работа.

12. При условие, че в изпълнение на задълженията си констатира нарушения, в срок от 5 /пет/ работни дни от констатацията предписва мерки за изпълнение и ги предлага на работодателя.

Надяваме се да се доверите на нашия опит и квалификация, коректност и прецизност за съвместна работа по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и повишаване просперитета на Вашата фирма.


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.